Skip to content

Политика за поверителност на сайта RENTALINVESTMENT.BG

Спрямо GDPR

В сила от: 01 Януари 2021 г.


RENTALINVESTMENT.BG в качеството си на администратор на лични данни носи отговорност за обработването на личната Ви информация на настоящия уебсайт. В настоящата Политика за поверителност „ние” или „нас” се отнася до RENTALINVESTMENT.BG.

Прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, която описва как събираме, съхраняваме и използваме информация за лицата, посещаващи този уебсайт („Лични данни”), как използваме Личните Ви данни и дава информация за предприетите от нас действия по зачитане правата Ви по отношение на Вашите личните данни.

Имайте предвид, че можем периодично да променяме, изменяме, допълваме, съкращаваме или актуализираме по друг начин настоящата Политика за поверителност, като съответната нова версия ще бъде публикувана на този уебсайт.

Какви Лични данни обработваме и за какви цели?

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте.

За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите Лични данни, като например името Ви, дата на раждане, и-мейл адрес или телефонен номер. Възможно е да събираме и използваме Лични данни, за да Ви предоставим продукти или услуги, да фактурираме продукти и услуги, които искате, да предлагаме продукти и услуги, за които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас (когато са изпълнени законовите предпоставки за това), или за да комуникираме с Вас с друга цел, която е видна от обстоятелствата или за която Ви информираме при събирането на Лични данни от Вас. Основанията, въз основа на които най-често обработваме личните Ви данни са вашето съгласие, изпълнението на договор, по който сте страна, изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси на RENTALINVESTMENT.BG.

Лични данни, използвани с цел анализ потреблението на уебсайта:

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, например, страниците, които посещавате, уебсайта, през който достъпвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара.

В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Имате възможност и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Ако обаче не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, както и на нашия уебсайт.

Политика за поверителност на сайта RENTALINVESTMENT.BG

Понякога на този сайт е възможно използването на интернет тагове от нас или ангажирани от нас трети лица, предоставящи рекламни или други услуги, (таговете са познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“ и„1-by-1 GIFs“) както и бисквитки, както и да внедряваме въпросните тагове/бисквитки чрез трето лице – рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IP адрес) в друга държава.

Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име. Ако искате повече информация относно уеб таговете и бисквитките, посетете уебсайта на Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org.

Технологии на Google и Facebook

Възможно е да използваме редица технологии на различни доставчици, за да поддържаме функциите за уеб анализ и проследяване на потребителите, включително технологии на доставчиците, изброени по-долу. Ако желаете да изключите или контролирате начина, по който се използват тези технологии, последвайте предоставения до съответното трето лице линк:

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) Privacy Policy, Plug-in, Opt-out (Отписване/отказ)

Google Analytics (Goo(Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacy Policy, Opt-out (Отписване/отказ)

DoubleClick (Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Privacy Policy, Opt-out (Отписване/отказ)

Възможно е да комбинираме, агрегираме или анонимизираме данни, които сме събрали от Вас, и данни, които сме събрали от Вас или за Вас от други източници като бази данни с публичен достъп, доставчици на демографска информация, партньори, с които провеждаме съвместна маркетингова дейност, социални медийни платформи и други трети лица.

изработка на сайт

Възможно е да използваме данните Ви за търговски цели, включително за одити, за мониторинг. И предотвратяване на измами, нарушения и други потенциални злоупотреби с нашите продукти и услуги, както и с цел внасяне на изменения в предлаганите от нас услуги.

Възможно е също така да използваме данните Ви по начин, който считаме за необходим или уместен: (а) по силата на действащите законови разпоредби; (б) с оглед спазване на съдебни разпореждания; (в) за да отговорим на искания от страна на публични органи и държавни власти, включително публични органи и държавни власти извън държавата, в която пребивавате; (г) за да прилагаме общите си условия; (д) за да защитим своите операции или тези на свързаните с нас лица; (е) за да защитим своите права, неприкосновеност, сигурност и имущество и/или тези на свързаните с нас лица, Вашите такива или тези на трети лица; (ж) за да получим съответната правна защита или да ограничим вредите, които може да претърпим.

Кога и на кого разкриваме Вашата информация?

Настоящата Политика за поверителност описва обстоятелствата, при които е възможно да споделим Личните Ви данни. Възможно е да разкрием Личните Ви данни на други свързани лица на RENTALINVESTMENT.BG по цял свят, които са съгласни да ги третират съгласно настоящата Политика за поверителност. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта(целите), за която(които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

Тези трети лица са договорили с нас да използват Лични данни само за договорената цел и да не продават Личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е също така събраните от Вас Лични данни да бъдат предадени на трето лице, в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, са предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност.

Личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност

Освен това възможно е Лични данни да бъдат разкрити: на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, сигурността и целостта на настоящия уебсайт, с оглед защита на Вашата безопасност и тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина; на трети лица, консултанти и други организации в разумно необходимата степен за напредването или преминаването към преговори или сключване на корпоративни или търговски сделки. (пр. изработка на онлайн магазин)

Личните данни, които събираме от Вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън България в други държави. Във въпросните държави може да се прилага различна степен на защита на Личните данни. В случай че предадем Личните Ви данни на външни дружества в други юрисдикции, ще гарантираме, че Личните Ви данни са защитени, като приложим степента на защита, изискуема съгласно действащите закони за защита на личните данни. (уеб дизайн)

По отношение на предаването на Лични данни между дъщерните дружества и свързаните лица на RENTALINVESTMENT.BG, групата RENTALINVESTMENT.BG е въвела „Задължителни корпоративни правила” – система от принципи, правила и инструменти, предвидени в европейското законодателство, като опит да се осигури ефективна степен на защита на данните, по-специално свързана с предаване на лична информация извън ЕИП. Повече информация относно Задължителните корпоративни правила на RENTALINVESTMENT.BG можете да намерите тук.

Как защитаваме Личните Ви данни?

Използваме подходящи технически, административни и физически предпазни мерки за защита на информацията, събирана посредством настоящия уебсайт. За съжаление никоя организация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията, особено информация, която се предава по интернет.

Как боравим с информация от лица, ненавършили 14 години?

Нашият уебсайт не е предназначен за деца. Не събираме съзнателно лични данни от деца, ненавършили 14 години. Ако все пак се наложи на дете под 14 години да ползва някоя от формите на нашия уеб сайт, които изискват предоставяне на лични данни, то функционалностите на сайта следва да бъдат използвани от родител/настойник от името на детето.

Колко дълго съхраняваме Лични данни?

Съхраняваме Личните Ви данни само за периода, необходим за осъществяване на целите, за които са събрани, или за спазване на законовите или регулаторните изисквания. При Ваше искане, ще Ви предоставим по-детайлна информация.

Какви права имате и как можете да ги упражните?

При всяко обработване на Лични данни ние вземаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че Личните Ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ще Ви дадем възможност да упражните следните права при условията и до степента, определени в закона.

Ако желаете да се свържете с нас относно използването на Личните Ви данни или за да възразите частично или изцяло срещу обработването на Личните Ви данни, свържете се с нас. Ако сте дали съгласие, може да го оттеглите.

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от RENTALINVESTMENT.BG при посещение на нашия уеб сайт:
  1. Да получите достъп до Вашите личните данни, които RENTALINVESTMENT.BG обработва и да получите копие от тях;
  2. При непълнота или неточност в данните, които RENTALINVESTMENT.BG обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
  3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
  4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  5. В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
  6. Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
  7. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Понастоящем не реагираме на подавани от уеб браузъри сигнали „do not track”, нито на други механизми, които предоставят метод за отказ от събирането на информация от уебсайтове и други онлайн услуги.

Поверителността в RENTALINVESTMENT.BG


Отговорното използване на личните данни е една от основните ценности на RENTALINVESTMENT.BG.

Неприкосновеността на личните данни в RENTALINVESTMENT.BG се регулира от „Задължителни корпоративни правила” – т.нар. ЗКП.

ЗКП представляват система от свързани с неприкосновеността принципи, правила и инструменти, чието предназначение е да гарантират защитата на личните данни. Този сборник от правила представлява най-добрите към днешна дата практики. При изпълняване на приложимите в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Изисквания за защита на личните данни при предаване на лични данни в група от дружества.

За да имат законна сила, ЗКП са одобрени от органите за защита на личните данни в ЕИП.

ЗКП регулират механизма на прехвърляне на данни вътре в групата от дружества на RENTALINVESTMENT.BG.

Свържете се с нас

Ако желаете да се свържете с нас относно начина, по който използваме Личните Ви данни, или желаете да упражните правата си, свързани с неприкосновеността на Личните данни, пишете ни на адрес: office@rentalinvestment.bg

За да получите отговор възможно най-бързо, дайте ни следната информация:

  • Име на уебсайта, до който се отнася въпросът Ви;
  • Каква е връзката Ви с нас и по какъв начин сте си взаимодействали с нас;
  • Описание на информацията, която бихте искали да получите от нас.

Бисквитки


Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат към компютъра Ви, когато посещавате даден уебсайт. Бисквитките на уебсайтовете от групата на RENTALINVESTMENT.BG изпълняват редица различни функции. Като например да Ви позволяват бързо да преминавате от една страница към друга. Да съхранявате предпочитанията си и като цяло да подобряват качеството на услугите и функционалностите, които Ви предлага сайтът. (seo оптимизация)

Съгласно Директива 2009/136/ЕО ние можем да съхраняваме бисквитки на Вашето устройство. Ако те са от съществено значение за функционирането на настоящия уебсайт, но за съхранение всички останали бисквитки е необходимо Вашето разрешение.
Възможно е уебсайтовете на RENTALINVESTMENT.BG да използват някои незадължителни бисквитки. Правим го не с цел да проследяваме отделни потребители, нито да ги идентифицираме, а за да получим полезна информация. За това как се използват сайтовете и да продължим да ги подобряваме в полза на потребителите. Без информацията, която получаваме от използващите въпросните бисквитки системи, няма да сме в състояние да Ви предлагаме услугите си.

Видове бисквитки, които използваме

Ако решите да зададете език, размер на шрифт или конкретна версия на сайта (напр. със силен контраст). Използваме „бисквитки за персонализация на потребителския интерфейс“. След като веднъж зададете настройките, при следващо посещение на сайта няма да се налага отново да задавате предпочитания.

Ако използвате части от сайта, които изискват да се регистрирате. За да получите достъп до определено съдържание, ще инсталираме във Вашия компютър „идентифицираща бисквитка“. Това ще Ви позволи да напускате и да се връщате към тези части на сайта. Без да се налага отново да се идентифицирате.

Ако на компютъра Ви е инсталирана Adobe Flash (на повечето компютри е) и използвате видео плейъри. Ще поставим на компютъра Ви „флаш бисквитка“. Този тип бисквитки се използват за съхраняване на данни. Необходими за повторно възпроизвеждане на видео или аудио съдържание и за съхраняване предпочитанията на потребителя.

Политика за поверителност на сайта RENTALINVESTMENT.BG

В RENTALINVESTMENT.BG бихме искали да разберем как посетителите използват уебсайта ни и за тази цел използваме услуги за уеб анализ. Те следят за броя на потребителите и ни дават информация за цялостното им поведение – например въведените в търсещата машина ключови думи, довели потребителя до сайта, обичайната продължителност на престоя на сайта и средният брой страници, които посещава даден потребител. За тази цел поставяме на компютъра Ви „собствени бисквитки“ („бисквитки на първа страна“).
Възможно е и да използваме услуги като Google Analytics, за да проследяваме уеб статистиката. В тези случаи Google ще постави на компютъра Ви „бисквитка на трета страна“. Същото важи и за употребата на Google Maps. (редизайн на уеб сайт)

Всички данни, събрани посредством тези бисквитки, се съхраняват и управляват от RENTALINVESTMENT.BG или негово доверено свързано лице в една от държавите, в които оперира групата.
Повече информация и начините за осъществяване на контакт с RENTALINVESTMENT.BG ще намерите в Политиката за защита на личните данни на RENTALINVESTMENT.BG.

инвестиции-недвижими-имоти-луксозни-investicii-v-nedvijimi-imoti-rentalinvestment.bgКак да контролирате бисквитките?

Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да модифицирате браузъра си. Така, че да Ви уведомява винаги, когато му се изпращат бисквитки. А можете и изцяло да се откажете да получавате бисквитки. Също така можете да изтриете вече съхранените бисквитки.
Ако желаете да ограничите или блокирате бисквитките на браузъра, които се съхраняват на устройството Ви, отидете в настройките на браузъра. Функцията Help (Помощ) в самия браузър ще Ви информира как да го направите. Друга възможност е да посетите сайта www.aboutcookies.org, който съдържа подробна информация как да извършите въпросните действия при голям брой десктоп браузъри. Ако обаче не приемате нашите бисквитки, няма да можете да използвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Както и на нашия уебсайт. (Научете повече за google реклама & facebook реклама)

Политика за поверителност – RENTAL INVESTMENT